ISO 14001

De internationale norm voor milieumanagement

Wat is de ISO 14001 norm?

ISO 14001 is de internationale norm voor milieumanagement en beschrijft de eisen waaraan een milieumanagementsysteem (MMS) moet voldoen.

In het MMS beschrijft u uw milieubeleid, de risico’s en de maatregelen om uw milieuprestaties te verbeteren. U maakt daarmee voor uw klanten en opdrachtgevers aantoonbaar dat u de impact van uw organisatie op het milieu beheerst. Maar ook dat u aan de eisen en wensen van stakeholders alsmede aan de geldende wet- en regelgeving voldoet

Wat regelt de norm en wat levert het mij op?

De ISO 14001 zorgt ervoor dat uw daarna beschikt over een MER; Milieueffectrapportage verplicht voor certificering Dat is een combinatie van een milieu impactanalyse en maatregelen die daaruit volgen. In de MER staan de milieu aspecten en -effecten.
U toetst uw bedrijfsvoering op de relevante wet- en regelgeving op het gebied van milieu. Dat is de basis voor het aanvragen van de juiste milieu vergunningen of ontheffingen.

De ISo 14001 ‘denkt’ ketengericht. U maakt zichtbaar wat de milieueffecten van de gehele keten zij. Inclusief die van de leveranciers

Jaarlijks doet u een controle om te toetsen of u als organisatie de gestelde milieudoelen behaald hebt. Dat is is belangrijke informatie voor uw relevante stakeholders op dit onderwerp. Want steeds vaker stellen opdrachtgevers, zoals grotere bedrijven en overheden, een ISO 14001-certificaat, inclusief de jaarlijkse toetsing, als eis bij aanbestedingen.

Vastgelegd in een MMS

De ISO 14001 vraagt ook om een Managementsysteem. In dit geval een Milieu Management Systeem waarin alle technische en organisatorische maatregelen zijn beschreven.  

Specifieke onderwerpen

Milieubeleid

De leiding van een organisatie moet haar milieubeleid, -betrokkenheid en -verantwoordelijkheden beschrijven. Ook geeft zij de milieudoelen aan die de organisatie nastreeft.

Organisatie

De rol van milieucoördinator, welke verantwoordelijk is voor de implementatie en het beheer van het milieumanagementsysteem en de bijbehorende verbetermaatregelen, moet ingevuld zijn. Daarnaast dienen er concrete werkafspraken, protocollen en richtlijnen te zijn voor het beheersen van milieustandaarden.

Risicoanalyses en noodsituaties

Onderdeel van de inrichting en het beheer van een milieumanagementsysteem is het uitvoeren van een Milieu Effect Analyse met de bijbehorende Milieu Effectrapportage (MER). Ook dient uw organisatie voorbereid te zijn op noodsituaties op het gebied van milieuvervuiling.

Meten milieu-impact

Inzicht in de milieu-voetafdruk krijgt u door het meten van de relevante milieueffecten. Dat kan zijn de directe effecten van uw handelen, maar ook de indirecte milieueffecten veroorzaakt door het gebruik van producten die u verkoopt. Denk daarbij aan het meten van de uitstoot die van invloed is op de lucht-, bodem- en waterkwaliteit (bv. energieverbruik en uitstoot kantoor en wagenpark), CO2-uitstoot, etc. Het aantal factoren is sterk afhankelijk van de branche; relatief beperkt voor de zakelijke dienstverlening maar zeer uitgebreid voor productie/chemische industrie. Belangrijk is dat de metingen onderbouwd worden en overzichtelijk worden gerapporteerd.

Beheersen leveranciers

Tenslotte is het voor het bepalen en beheersen van uw totale milieu-voetafdruk ook van belang dat de totale leveranciersketen beoordeeld wordt op milieuprestaties.

Naast de ISO 14001 ook de SCCM eisen

Om in Nederland voor ISO 14001 gecertificeerd te worden moet een organisatie ook voldoen aan de SCCM eisen. Stichting Coördinatie Certificatie Milieu- en Arbomanagementsystemen is een expertgroep die aanvullende regels heeft vastgesteld bovenop de ISO 14001. Het biedt extra diepgang en is een interpretatie voor Nederland van de internationale ISO 14001 norm.

De normeisen
De ISO 14001 is ingedeeld volgens de High Level Structure, wat ervoor zorgt dat deze norm effectief en efficiënt te combineren is met de normen die hier ook gebruik van maken.
Deze norm bestaat uit twee delen: (1) de 10 vaste hoofdstukken en (2) Bijlage A, waarin richtlijnen worden gegeven voor het gebruiken van de norm. In deze bijlage wordt er per eis uitleg gegeven over hoe daaraan kan worden voldaan.

Waarom een ISO 14001 certificering?

Naast de eisen die potentiële opdrachtgevers stellen, is milieu en de impact die organisaties daarop hebben tegenwoordig ook steeds meer een vraagstuk dat op maatschappelijk niveau speelt. Als gevolg hiervan ervaren verschillende organisatie ook vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid enige druk om meer over het milieu na te denken en de negatieve gevolgen daarvoor vanuit de bedrijfsactiviteiten zoveel mogelijk te minimaliseren.

Door een MMS op te zetten en te onderhouden krijgt u niet alleen inzicht in de milieuvoetafdruk van uw eigen organisatie, maar ook in de mogelijkheden om deze te beperken. Als gevolg hiervan kunt u toekomstige opdrachtgevers en andere organisaties ook effectiever te woord staan en staat u sterker bij aanbestedingstrajecten.

Lees meer over het inrichten en onderhouden van een managementsysteem. 

De voordelen van de ISO 14001 op een rij

R

het biedt inzicht in de milieuvoetafdruk en de milieuprestaties en handvatten om die te verbeteren.

R

De norm levert een scherpe analyse van de milieueffecten van de bedrijfsactiviteiten.

R

Het bepaalt wat de milieu-impact van de organisatie is.

R

Het zorgt ervoor dat de organisatie voorbereid is op noodsituaties met een mogelijke milieuvervuiling.

R

Helpt om de leveranciers te beoordelen op hun milieuprestaties.

R

Het geeft heldere milieu-inkoopeisen richting uw toeleveranciers

R

Een milieu-calamiteitenplan. Inclusief preventieve maatregelen en voorbereid zijn op noodsituaties.

Maak het uzelf makkelijk met SmartManSys

Iedereen heeft een hekel aan dubbel werk en onnodig tijd besteden aan zaken. SmarManSys is onze online tool die dat voorkomt. Wilt u weten hoe? Lees het op de pagina over onze softwareoplossing die u veel tijd en geld bespaart.

MEER WETEN OVER DE ISO 14001?

Bel ons of laat uw gegevens achter dan bellen we u.