RCA

Regeling Certificatie Arbodiensten

RCA als aanvulling op ISO 9001

Arbodiensten moeten beschikken over een certificaat arbodienst om hun wettelijke taken uit te mogen voeren. Hiermee is zeker gesteld dat de arbodienst voldoet aan de eisen uit de Arbowet. In het RCA certificatieschema staan de voorwaarden beschreven waaraan een arbodienst moet voldoen om een certificaat arbodienst te ontvangen.

Het RCA is aanvullend op de kwaliteitsnorm ISO 9001. Dat betekent dat arbodiensten die een certificaat arbodienst willen behalen, eerst moeten voldoen aan alle eisen van ISO 9001. Het certificatieschema bevat voor de arbodiensten aanvullende eisen uit de Arbowet en wetgeving over gegevensbeveiliging en privacybescherming.

Specifieke eisen RCA

Aanvullend op de kwaliteitseisen uit de ISO 9001, kent het RCA de volgende eisen waaraan een gecertificeerde Arbodienst dient te voldoen:

Planning

De arbodienst moet haar professionele onafhankelijkheid opnemen in de statuten en moet het professioneel statuut arbodienstverlening onderschrijven.

Management van middelen

De arbodienst moet altijd de mogelijkheid bieden aan werknemers te kiezen voor een andere bedrijfsarts. Er geldt de verplichting om aan de AVG te voldoen, te beschikken over een verwerkingsregister, een reglement met een duidelijke klachtenprocedure te hebben en te voldoen aan de KNMG-code “Gegevensverkeer en samenwerking bij arbeidsverzuim en re-integratie (2007)”. Een arbodienst wordt geacht de juiste technische en organisatorische maatregelen te nemen om de medische persoonsgegevens van werknemers te beveiligen.

Personeel

De arbodienst moet minstens over de volgende vier kerndeskundigheden beschikken:

  • veiligheidskundige
  • arbeids- en bedrijfsgeneeskundige
  • arbeidtshygiënist
  • arbeids-en organisatiekundigen.

Aan de samenwerking met deze kerndeskundige worden specifieke eisen gesteld. Bovendien moet er sprake zijn van intercollegiale toetsing tussen kerndeskundigen, welke zich houden aan het professioneel statuut van hun beroepsvereniging.

Planning

De processen voor de vier kerndeskundigen moeten zijn beschreven en onderhouden alsmede beheerst uitgevoerd te worden.

Processen

De arbodienst waarborgt zijn onafhankelijkheid ten aanzien van de klant en andere belanghebbende

Communicatie

De arbodienst informeert de werkgever over de communicatiestructuur, en meldt beroepsziekten aan het Nederlands Centrum voor Beroepszieken. Bovendien meldt ze wanneer het UWV ingeschakeld kan worden voor een second opinion.

Productie

De arbodienst dient de volgende diensten te leveren, en het kwaliteitsniveau op niveau te houden via het beschrijven en :

  • Risico-inventarisatie – en evaluatie RIE
  • Ziekteverzuimbegeleiding
  • Arbeidsgezondheidskunding onderzoek
  • Adviserings- en ondersteuningstaken
  • Aanstellingskeuringen
  • Toegang bieden aan werknemers via spreekuur

Beheersing van de productie en levering diensten

De arbodienst moet beschikken over voldoende capaciteit van kerndeskundigheid om te voldoen aan de contractverplichtingen.

Klant- en werknemerstevredenheid

Jaarlijks dient de arbodienst een meting uit te voeren naar tevredenheid van klanten en werknemers.

Verbetering

De arbodienst moet beschikken over een gedocumenteerde procedure voor de klachtenbehandeling van klanten en werknemers. Inclusief de mogelijkheid om de klacht in te dienen bij een andere instantie.

Aanvullende eisen

Een interne arbodienst dient tevens te voldoen aan deze voorwaarden.

 

MEER WETEN OVER DE RCA?

Bel ons of laat uw gegevens achter dan bellen we u.